ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
  میراث زمین شناسی و توسعه زمین گردشگری در ایران
نام نویسندگان :عطا موحّد
امروزه حفاظت زمین شناسی در دنیا به عنوان نگرشی نو و برای حفظ میراث زمین شناسی که بخشی از میراث طبیعی محسوب می شوند گسترش وسیعی یافته است. سازمانهای دولتی، نهادهای مردمی و تصمیمات سیاسی به همراه علایق شخصی از جنبه های موثر در این نگرش اند. اگرچه وفاقی نسبی در سطح جهان برای درک اهمیت حفاظت زمین شناسی در حال تشکیل است و تاسیس ژئوپارک ها را می توان مرکز ثقل این نگرش دانست با این حال هنوز در ایران روشهای حفاظت زمین شناسی نه تنها مدون نشده اند بلکه روشهای ارزیابی و توصیف میراث زمین شناسی نیز تهیه نشده اند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :